znany fotograf portfolio online

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego znanyfotograf.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez ŁK Łukasz Kozieł zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@lukaszkoziel.pl oraz telefonicznie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej znanyfotograf.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i Usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – ŁK Łukasz Kozieł, z siedzibą pod adresem Gnieździska 51, 26-070 Łopuszno; NIP: 9591786332; Regon: 366301175

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie znanyfotograf.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać informacje o podmiotach z branży fotograficznej, modowej oraz innej zgodnie ze specyfiką działania Serwisu, jak również inne informacje dostępne w Serwisie, dodawać opinie/komentarze, oraz korzystać z innych Usług oferowanych w Serwisie;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Użytkownik zarejestrowany - będący Przedsiębiorcą, zarejestrowany w Serwisie Użytkownik, prezentujący w Serwisie informacje o swojej działalności, jak również swoje prace i inne informacje zgodne z charakterem funkcjonowania Serwisu;

Profil Użytkownika - przydzielona danemu Użytkownikowi zarejestrowanemu część Serwisu, za pomocą której może prezentować określone informacje, w tym w szczególności informacje o swojej działalności, dane kontaktowe, swoje prace oraz inne informacje zgodne z charakterem Serwisu;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin - niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania Profili Użytkowników, rankingów oraz innych informacji prezentowanych w Serwisie, jak również dodania i prezentowania przez Użytkowników informacji o swojej działalności w ramach Profilu Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik w zakresie korzystania z Usług jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd,
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację umowy,
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu, jego destabilizacje czy bezprawne gromadzenie danych innych Użytkowników,
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 3. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkownika w Serwisie informacji i innych treści, które zawierają postanowienia czy elementy zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkownika nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Profilu Użytkownika, Użytkownik zarejestrowany ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy.
 5. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie, cel, charakter lub istota jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.
 6. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Profilu użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 8. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalach społecznościowym Instagram (www.instagram.com), Facebook (www.facebook.com) i ich podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 9. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści i zdjęcia zamieszczone w ramach Profilu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ust. 7 i 8, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika zarejestrowanego.
 10. Użytkownik zarejestrowany powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 11. Użytkownik zarejestrowany poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 12. Użytkownik zarejestrowany udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ust. 11 powyżej na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputer i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadać i wielkości nakładów,
  2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  4. publiczne wyświetlenie,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 13. W przypadku skierowania przez jakikolwiek podmiot roszczeń dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw do publikowanych przez Użytkownika zarejestrowanego treści czy wizerunku, Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie zwalniające Usługodawcę od odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub jako interwenient uboczny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się ponadto zwrócić na pierwsze żądanie Usługodawcy wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego jak również zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 14. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 15. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 16. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 17. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 18. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym Konsument nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
 19. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§5 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone w Serwisie są nieodpłatne.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. Prowadzenie Profilu Użytkownika w Serwisie,
  3. Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu,
  4. Dodawanie wypowiedzi w Serwisie.
 4. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje informacje zgodne z tematyką Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga rejestracji i posiadania aktywnego Profilu Użytkownika.
 7. Usługa prowadzenia Profilu Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 8. Użytkownik może zarejestrować się do Serwisu również za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook lub konta na portalu Google plus.
 9. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Profilu Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Profilu lub samodzielnym usunięciu Profilu przez Użytkownika zarejestrowanego.
 10. Każdy Użytkownik zarejestrowany może posiadać wyłącznie jedno Konto w serwisie.
 11. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza ,,napisz wiadomość” wiadomości do zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika (Użytkownika zarejestrowanego). Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza ,,napisz wiadomość” jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 12. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. prezentowanych przez w ramach Profilu Użytkownika treści oraz usług Użytkowników zarejestrowanych. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 13. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 14. Usługodawca usuwa wypowiedzi, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

§6 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Gnieździska 56, 26-070 Łopuszno lub na dres e-mail: kontakt@znanyfotograf.com
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za treść prezentowaną w Profilu Użytkownika odpowiedzialność ponosi ten Użytkownik.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 6. Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. O wszelkich zmianach Usługodawca informuje poprzez ich zestawienie na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@znanyfotograf.com lub dokonać usunięcia Profilu.

Załączniki:

 1. Polityka Prywatności
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy