znany fotograf portfolio online

Regulamin

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Łukasz Kozieł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁK Łukasz Kozieł, Gnieździska 51, 26-070 Łopuszno; NIP: 9591786332; Regon: 366301175;
Usługobiorca – Użytkownik lub Klient;
Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem znanyfotograf.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Usługobiorcy mogą korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę;
Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców posiadający Konto Firmowe w celu prezentowania w Serwisie informacji o swojej działalności, swoich prac oraz innych informacji zgodnych z charakterem Serwisu, a także w celu udostępniania Klientom Albumów; 
Konto Firmowe – konto Użytkownika założone w Serwisie przez Użytkownika; 
Konsument – Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług fotograficznych świadczonych przez jednego z Użytkowników i której adres e-mail został podany przez tego Użytkownika Usługodawcy w celu utworzenia Konta Klienta; 
Konto Klienta – konto Klienta założone przez Usługodawcę w celu zapewnienia Klientowi dostępu do Albumów;
Album – zestaw fotografii udostępnionych przez Użytkownika konkretnemu Klientowi;
Strefa Klienta – funkcjonalność Serwisu, za pomocą której Użytkownik może udostępnić Klientowi Album; 
Regulamin – niniejszy dokument;
Polityka Prywatności – załącznik do Regulaminu;

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego. 
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu i jej części należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 6. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być́ włączona obsługa JavaScript i plików cookies. 
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Usługodawcy lub osób trzecich. 
 8. Usługobiorca nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Usługobiorców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych. 

§3 KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną takich jak:
  • możliwość założenia Konta Firmowego przez Użytkownika i logowania się na to konto w celu korzystania z jego funkcjonalności, a w szczególności w celu publikowania fotografii wykonanych przez Użytkownika i prezentowania w Serwisie swojego portfolio;
  • możliwość korzystania ze Strefy Klienta i udostępniania Klientom stworzonych Albumów. 
 2. Umowa dotycząca założenia i prowadzenia Konta Firmowego zostaje zawarta w chwili wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, zaznaczeniu checkboxa dotyczącego akceptacji Regulaminu i kliknięcia przycisku potwierdzającego rejestrację. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z tej usługi i wypowiedzenia umowy w każdej chwili, bez podawania przyczyny. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracji danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością. 
 4. Usługa związana z założeniem i utrzymaniem Konta Firmowego jest bezpłatna. 
 5. Po założeniu konta Użytkownik uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta Firmowego jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika w Serwisie. 
 6. Umowa dotycząca korzystania ze Strefy Klienta i udostępniania Klientom stworzonych Albumów zostaje zawarta w chwili złożenia przez Użytkownika odpowiedniego zamówienia dotyczącego Albumu za pomocą funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się na Konto Firmowe. 
 7. Użytkownik składając zamówienie określa liczbę Albumów, które chce stworzyć i udostępnić, a także wybiera spośród dostępnych opcji liczbę fotografii, które mogą zostać udostępnione w ramach danego Albumu.  
 8. Usługa związana z korzystaniem ze Strefy Klienta jest płatna. Użytkownik ma obowiązek zapłacić cenę za wybraną liczbę Albumów. 
 9. Usługodawca może postanowić, że skorzystanie przez Użytkownika ze Strefy Klienta w określonym zakresie (np. jednego Albumu) może być bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat odpłatności usługi, w tym ceny oraz limitów fotografii znajdują się w Serwisie. 
 10. Zapłata ceny za wybraną liczbę Albumów następuje za pomocą operatora płatności dostępnego w Serwisie obsługiwanego przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Użytkownika. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu payu.pl dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl. Użytkownik zostanie przekierowany poza stronę internetową Serwisu w celu wykonania przelewu. 
 11. Czas przez który Użytkownik może wykorzystać zakupioną liczbę Albumów jest nieograniczony.
 12. Udostępnienie jednemu Klientowi fotografii w ramach zakupionych Albumów powoduje zmniejszenie posiadanej liczby Albumów o jeden. 
 13. Do fotografii udostępnionych w ramach Albumów mają dostęp wyłącznie Klienci wskazani przez Użytkownika. Jeden Album może być udostępniony tylko jednemu Klientowi.
 14. W ramach Albumu może być udostępniona określona liczba fotografii. Informacja o limicie fotografii dostępna jest przed złożeniem przez Użytkownika zamówienia.
 15. Publikacja Albumu jest ograniczona czasowo. Informacja o czasie publikacji dostępna jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.
 16. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta w Serwisie. 
 17. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących treści Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy dotyczącej założenia i utrzymania Konta Firmowego. 
 18. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą założenia i utrzymania Konta Firmowego w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§4 KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ KLIENTÓW

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Klientom korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, którą jest możliwość logowania się na Konto Klienta w celu korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Korzystanie z usługi Konta Klienta jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy możliwość taka została zaoferowana Klientowi przez Użytkownika, z którego usług fotograficznych korzysta dany Klient. 
 3. Aby uzyskać dostęp do Konta Klienta, Klient powinien podać ww. Użytkownikowi swój adres e-mail. Adres e-mail Klienta zostanie udostępniony Usługodawcy, który założy danemu Klientowi Konto Klienta. Informacja o założeniu Konta Klienta zawierająca login i hasło zostanie przesłana Klientowi e-mailem na podany przez niego adres. 
 4. Aby zalogować się na Konto Klienta po raz pierwszy Klient będzie musiał kliknąć link znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail. Po kliknięciu w link, Klient zostanie przekierowany do strony zawierającej formularz logowania. Zalogowanie się jest możliwe po zaznaczeniu checkboxa dotyczącego wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 5. Umowa dotycząca założenia i prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta w chwili pierwszego zalogowania się na Konto Klienta. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z tej usługi i wypowiedzenia umowy w każdej chwili, bez podawania przyczyny. 
 6. Usługa związana z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta jest bezpłatna. 
 7. Każdy Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta w Serwisie. 
 8. Każdy Klient, któremu Użytkownik udostępnił Album może udostępnić link do gotowej galerii zawierającej fotografie wchodzące w skład Albumu osobom trzecim (np. gościom weselnym).
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą założenia i utrzymania Konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§5 PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK

 1. Użytkownik publikując jakąkolwiek fotografię za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Firmowego w celu prezentowania jej w ramach swojego portfolio oświadcza, że:
  1. przysługują mu do publikowanej fotografii autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe (w zakresie uprawniającym go do publikacji fotografii w Serwisie);
  2. publikowana fotografia nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich, w tym praw autorskich (osobistych i majątkowych), innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub praw do wizerunku.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do publikowania i prezentowania w Serwisie fotografii, informacji i innych treści (dalej zwanych łącznie „Treściami”), które mogłyby:
  1. naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje; 
  2. naruszać prawa autorskie (osobistych i majątkowych), inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub prawa do wizerunku podmiotów trzecich; 
  3. zawierać treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  4. zawierać treści pornograficzne;
  5. obrażać uczucia religijne;
  6. zachęcać do naruszania lub łamania prawa, w tym poprzez udostępnienie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
  7. promować przemoc lub zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami;
  8. promować zachowania, działania, prace które mogą zostać uznane za niebezpieczne, zagrażające życiu lub zdrowiu.
 3. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy naruszają one warunki określone w Regulaminie (w szczególności ustęp 2).
 4. Użytkownik publikując Treści udziela nieodpłatnie na rzecz Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji upoważniającej do korzystania z Treści na polach eksploatacji wskazanych niżej. Licencja obejmuje upoważnienie do korzystania z Treści we wszystkich krajach świata.
 5. Usługodawca będzie korzystał z Treści jedynie w ramach: Serwisu, prowadzonych przez siebie mediów społecznościowych, które mają służyć promowaniu Serwisu, aplikacji, lub innych kanałów komunikacji Usługodawcy.
 6. Licencja jest udzielana w zakresie następujących pół eksploatacji: 
  1. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2. wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
  3. zwielokrotnienie utworu (na potrzeby wprowadzenia do pamięci komputera). 
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do opisywania rzeczy/osób znajdujących się na fotografiach opublikowanych przez Użytkownika.
 8. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji. 
 9. Użytkownik ma możliwość opublikowania zdjęcia profilowego. Użytkownik z chwilą publikacji zdjęcia profilowego udziela Usługodawcy, nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie i korzystanie przez Usługodawcę z tego wizerunku.
 10. Usługodawca może korzystać z wizerunku Użytkownika w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, a także w celach związanych z promocją i marketingiem Serwisu, w tym poprzez korzystanie z tego wizerunku w prowadzonych przez Usługodawcę mediach społecznościowych, które mają służyć promowaniu Serwisu.
 11. Użytkownik ma możliwość opublikowania w ramach Serwisu fotografii zawierających wizerunek osób trzecich. Użytkownik oświadcza z chwilą publikacji fotografii zawierającej wizerunek osoby trzeciej, że uzyskał od tej osoby zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie z jej wizerunku na potrzeby opublikowania fotografii zawierającej ten wizerunek w Serwisie oraz w prowadzonych przez Usługodawcę mediach społecznościowych, które mają służyć promowaniu Serwisu i materiałach promocyjnych Usługodawcy.
 12. W przypadku skierowania przez jakikolwiek podmiot roszczeń dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw do publikowanych przez Użytkownika Treści czy wizerunku, Użytkownik zobowiązany jest złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie zwalniające Usługodawcę od odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub jako interwenient uboczny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązuje się ponadto zwrócić na pierwsze żądanie Usługodawcy wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego jak również zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 

§6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. 
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe. 
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.  
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy umowę uważa się za niezawartą. 
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

§7 REKLAMACJE

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Gnieździska 56, 26-070 Łopuszno lub na dres e-mail: [email protected]
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 5. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są̨ na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Usługobiorców dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Usługobiorców znajdują się w Polityce Prywatności.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Serwis stanowi jedynie stronę internetową, na której Klienci mogą zapoznać się z portfolio poszczególnych Użytkowników. Użytkownicy ci nie są związani z Usługodawcą.
 2. Za treść prezentowaną przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi ten Użytkownik.
 3. Usługodawca nie jest stroną umowy zawieranej przez Klienta z Użytkownikiem (w szczególności umowy dotyczącej wykonania fotografii) w związku z czym nie odpowiada za należyte wykonanie umowy przez Klienta lub Użytkownika. 
 4. Usługodawca nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez Użytkowników, w szczególności za jakość zdjęć udostępnionych w Strefie Klienta. 

§10 ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu. 
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. 
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany. 
 4. Każdy Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie usunie konto Użytkownika lub konto Klienta. 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny. 
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Załącznikami do Regulaminu są: (i) Polityka Prywatności, (ii) wzór odstąpienia od umowy.

Załączniki:

 1. Polityka Prywatności
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy